• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 11    УФЖ Огляди 2016, Том. 11, № 1, стp. 3-17
         Огляд тільки англійською

Горбар Э.В.1,2

1 Фізичний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Просп. Академiка Глушкова, 2, Київ 03127)
2 Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
(Вул. Метрологiчна, 14b, Київ 03143; e-mail: gorbar@bitp.kiev.ua)

Внутрішні стани адронів у релятивістських системах відліку

Оригінал тексту: Англійський

Абстракт:  Розглянуто кiральну асиметрiю нормального основного стану релятивiстської матерiї у зовнiшньому магнiтному полi
в Намбу–Йона-Лазiнiо моделi з локальною чотирьох фермiонною взаємодiєю i квантовiй електродинамiцi. Показано,
що параметр кiрального зсуву, який пов’язаний з вiдносним
зсувом поздовжних iмпульсiв (направлених вздовж магнiтного поля) в законах дисперсiї фермiонiв протилежних кiральностей динамiчно генерується в нормальному основному станi системи. Цей внесок має мiсце для фермiонiв на
всiх рiвнях Ландау, включаючи тi, що знаходяться поблизу
поверхнi Фермi, i дає внесок у бездисипативний аксiальний струм, що має мiсце в релятивiстськiй матерiї у зовнiшньому магнiтному полi. Кiральна асиметрiя нормального основного стану в квантовоелектродинамiчнiй матерiї
у зовнiшньому магнiтному полi характеризується додатковою кiральною структурою. Вона формально виглядає як
кiральний хiмiчний потенцiал, однак є непарною функцiєю
поздовжної компоненти iмпульсу, яка направлена вздовж
магнiтного поля. Причина появи цiєї кiральної структури,
яка зберiгає парнiсть, прямо пов’язана з далекодiючим характером квантовоелектродинамiчної взаємодiї. Обчислено
лiдируючi радiацiйнi поправки для кiрального ефекту роздiлення в квантовiй електродинамiцi i визначено форму поверхнi Фермi в слабкому магнiтному полi.

Ключові слова:  щільна релятивiстська матерiя, магнiтне поле, аксiальний струм.