• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 9, стp. 786-801
         Стаття

Погосов В.В., Рева В.І.

Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет
(Вул. Жуковського, 64, Запорiжжя 69063; e-mail: vpogosov@zntu.edu.ua, revvi@zntu.edu.ua)

Розмірні залежності енергетичних характеристик заряджених металевих кластерів, що містять моновакансію

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Методом Кона–Шема у моделi стабiльного желе виконано самоузгодженi розрахунки профiлiв радiальних розподiлiв електронiв та потенцiалiв суцiльних кластерiв i кластерiв iз центрованою моновакансiєю. Це дозволило вперше одержати повну енергiю нейтральних та заряджених дефектних кластерiв, на основi чого проведено прямi розрахунки енергiй дисоцiацiї, когезiї, утворення вакансiї, спорiдненостi до електрону, потенцiалу iонiзацiї, а також електричної ємностi. Результати чисельних розрахункiв для кластерiв Na, Mg i Al порiвнюються з асимптотиками i результатами для бездефектних кластерiв. Розраховано квантово-розмiрнi залежностi енергiї утворення вакансiї за механiзмами Шотткi i “видування пухирця” i визначено їх асимптотичну поведiнку. Виявлено сильнi розмiрнi флуктуацiї енергiї утворення вакансiї в усiй областi розмiрiв кластерiв. Показано, що розмiрнi асимптотики цих двох механiзмiв вiдрiзняються одна вiд одної i слабко залежать вiд числа атомiв у кластерi. Обчислення проводилися на кластерi СКIТ-3 Iнституту кiбернетики iм. В.М. Глушкова НАН України (Rpeak = 7,4Tfops).

Ключові слова: металевi кластери, когезiя, дисоцiацiя, енергiя утворення вакансiї, робота виходу, потенцiал iонiзацiї, спорiдненiсть до електрона.