• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 9, стp. 775-785
         Стаття тільки англійською

Лесюк А.І., Ледней М.Ф., Тарнавський О.С.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Просп. Академiка Глушкова, 4, Київ 03127; e-mail: lesyuk.andrey@gmail.com,
ledney@univ.kiev.ua, smalko1@bigmir.net)

Орієнтаційна нестійкість в комірці нематичного рідкого кристала з від’ємною діелектричною анізотропією в електричному полі

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Дослiджується орiєнтацiйна нестiйкiсть директора в гомеотропнiй комiрцi нематичного рiдкого кристала з вiд’ємною дiелектричною анiзотропiєю в постiйному електричному полi. Враховується проковзування осi легкого орiєнтування директора в площинi, перпендикулярнiй до однiєї з полiмерних пiдкладок комiрки. Проковзування легкої осi зумовлено переорiєнтацiєю еластичних частин молекул полiмерної пiдкладки, що є наслiдком взаємодiї з електричним полем їх власних або наведених дипольних моментiв. Встановлено, що в обох випадках взаємодiї орiєнтацiйна нестiйкiсть директора рiдкого кристала є пороговою. Дослiджена часова поведiнка директора i легкої осi з моменту ввiмкнення електричного поля з наступним виходом системи в стацiонарний стан та закiнчуючи поверненням системи в вихiдний однорiдний стан пiсля вимкнення напруги. Проведено порiвняння розрахункових часових залежностей кута вiдхилення легкої осi з вiдповiдними даними експериментальних робiт.

Ключові слова: нематичний рiдкий кристал, вiд’ємна дiелектрична анiзотропiя, орiєнтацiйна нестiйкiсть, проковзування легкої осi, час ввiмкнення/вимкнення, перехiд Фредерiкса.