• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 62   УФЖ 2017, Том. 62, № 9, стp. 662-667
         Стаття тільки англійською

Василенко Д.О., Григорук В.І., Сидоренко В.С.

Радіофізичний факультет, Факультет електроніки та комп'ютерних систем,
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: vda7@ukr.net, sidor1944@ukr.net)

Деструкція нанонеоднорідностей поверхні діелектриків оптичним ближнім полем

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: У роботi проведенi дослiдження деструкцiї нанонеоднорiдностей поверхнi кварцової пiдкладки за допомогою оптичної ближньопольової диполь-дипольної взаємодiї атомарного хлору з SiO2. Запропоновано спосiб отримання атомарного хлору шляхом локальної фотодисоцiацiї молекулярного хлору оптичним ближнiм полем нанонеоднорiдностей кварцової пiдкладки. Дослiджено поляризацiю атомiв хлору i SiO2 за допомогою еванесцентної хвилi, яка генерується на поверхнi пiдкладки. Запропоновано метод отримання найбiльш оптимальної орiєнтацiї диполiв атомарного хлору i SiO2, використовуючи особливостi оптичного ближнього поля, для максимально ефективної деструкцiї нанонеоднорiдностей кварцової пiдкладки. Розглянуто використання моделi складеної квазiчастинки для опису оптичної ближньопольової взаємодiї диполiв.

Ключові слова: субнано-полірування, деструкцiя, диполь-дипольна взаємодiя, фотодисоцiацiя, ближнє оптичне поле, еванесцентна хвиля.