• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 8, стp. 675-680
         Стаття тільки англійською

Франів А.В., Кашуба A.I., Бовгира О.В., Футей О.В.

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка
(Вул. Кирила i Мефодiя, 8, Львiв 79005; e-mail: AndriyKashuba07@gmail.com)

Пружні властивості та швидкість поширення звуку в твердих розчинах заміщення InxTl1-xI

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Приводяться результати дослiдження пружних властивостей твердих розчинiв замiщення InxTl1-xI. Теоретично розраховано значення модуля Юнга, модуля зсуву та
об’ємного модуля пружностi. Аналiзується залежнiсть змiни пружних властивостей
залежно вiд компонентного складу твердого розчину InxTl1-xI в межах концентрацiї 0,375 ≤ x ≤ 1. Експериментально дослiджено швидкiсть поширення звуку в дослiджуваних зразках. На основi одержаних значень розраховано пружну константу C22. Наведено порiвняння теоретичних та експериментальних значень, якi добре узгоджуються.

Ключові слова: твердi розчини замiщення, пружнi константи, п’єзоперетворювачi, ультразвуковi хвилi.