• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 8, стp. 668-674
         Стаття тільки англійською

Махлайчук В.М.

Одеський Нацiональний Унiверситет iм. I.I. Мечникова
(Вул. Дворянська, 2, Одеса 65026; e-mail: interaktiv@ukr.net)

Кінематична зсувна в’язкість рідких лужних металів

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: У роботi дослiджено природу кiнематичної зсувної в’язкостi рiдких лужних металiв.
В роботi показано, що внаслiдок малої глибини ями парної мiжiонної взаємодiї, порiвняно з енергiєю теплового руху iонiв, механiзм формування кiнематичної зсувної в’язкостi не є активацiйним. Основним механiзмом є перенос iмпульсу вiд одного шару
до другого, що залежить вiд “шорсткостi” молекулярних шарiв. Згiдно з узагальненим принципом подiбностi показано,що рiдкi лужнi метали належать до одного класу
подiбностi i подiбний характер змiни кiнематичної зсувної в’язкостi рiзних лужних
металiв на їх iзобарах спостерiгається тiльки в рамках застосування цього принципу. Запропоновано формулу розрахунку кiнематичної зсувної в’язкостi. Узгодження з
експериментальними даними є цiлком задовiльним

Ключові слова:  кiнематична зсувна в’язкiсть, рiдкi лужнi метали.