• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 8, стp. 662-667
         Стаття тільки англійською

Стащук В.С.1, Кравець В.Г.1, Лисюк В.О.2, Полянська О.П.1, Стукаленко В.В.1, Ямпольський А.Л.1

1 Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics
(4, Academician Glushkov Ave., Kyiv 03022, Ukraine; e-mail: svs@univ.kiev.ua)
2 V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(41, Nauky Ave., Kyiv 03028, Ukraine)

Оптичні властивості і структура нанокомпозитів (Co41Fe39B20)x(SiO2)1–x

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: В роботi на основi вимiряних в спектральному iнтервалi
= 0,24–1,0 мкм ( = 1,24–5,15 еВ) елiпсометричних параметрiв Δ та Ψ дослiджено спектральнi залежностi оптичної провiдностi () аморфних феромагнiтних сплавiв в
дiелектричнiй матрицi (Co41Fe39B20) (SiO2)100− при рiзних значеннях . Розмiри феромагнiтних частинок змiнювалися в iнтервалi приблизно вiд 2 до 10 нм. Структурнi дослiдження нанокомпозитiв проводилося за допомогою
скануючого атомно-силового мiкроскопa. Встановлено, що
оптичнi властивостi нанокомпозитiв при рiзних концентрацiях металевої фази залежать не лише вiд долi цiєї фази, а
й вiд властивостей iнтерфейсних областей, i цi властивостi
суттєво рiзнi при концентрацiях, вищих i нижчих порогу
перколяцiї.

Ключові слова: ferromagnetic alloys, ellipsometry, optical conductivity, interband transitions,
percolation.