• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 8, стp. 713-721
         Стаття тільки англійською

Манойлов Е.Г., Кравченко С.О., Снопок Б.А.

Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 41, Київ 03028; e-mail: snopok@isp.kiev.ua)

Особливості приповерхневого шару при мономолекулярній ізотропній адсорбції: моделювання в рамках нерівноважної молекулярної динаміки

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: У рамках пiдходу нерiвноважної динамiки з використанням алгоритму моделювання
незворотної мономолекулярної iзотропної адсорбцiї проаналiзованi процеси, якi вiдбува-
ються бiля межi об’ємної газової фази та твердої поверхнi. Проаналiзовано їх вплив
на кiнетику адсорбцiї. Виявлена складна просторова органiзацiя приповерхневого шару
частинок, концентрацiя та кiнетична енергiя яких змiнюється з часом. Встановлено,
що локальна концентрацiя частинок може як зменшуватися (до 60% вiд початко-
вої), так i збiльшуватися на рiзнiй вiдстанi вiд поверхнi залежно вiд особливостей си-
стеми та часу, якi розглядаються. Одержанi результати можуть бути використанi
для аналiзу i передбачення особливостей процесiв у приповерхневих шарах елементiв
сенсорної та електронної технiки, газодинамiки та iнших областей, де балiстичний
характер i сама кiнематика руху є домiнуючим процесом, що визначає функцiональнi
властивостi системи.

Ключові слова: молекулярна динамiка, iзотропна адсорбцiя, кiнетика адсорбцiї, при-
поверхнева концентрацiя