• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 8, стp. 649-656
         Стаття тільки англійською

Хуссейн К.А.1, Мохсін М.К.1, Шаррад Ф.І.2

1 Department of Physics, College of Science, University of Babylon
(51002Hilla, Iraq.)
2 Department of Physics, College of Science, University of Kerbala
(56001 Karbala, Iraq.; e-mail: fadhil.altaie@gmail.com)

Розрахунок іраст-смуг з позитивною парністю для ядер 190–198Hg

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Модель взаємодiючих бозонiв (МВБ-1) застосовано для розрахунку низьколежачих iраст-смуг з позитивною парнiстю
в 190–198Hg ядрах. Систематичний iраст-рiвень i наведенi
ймовiрностi електричних переходiв B(2) ↓ для цих ядер
розрахованi i порiвнюються з експериментальними даними. Вивчено вiдношення 4/2 енергiй збудження перших
4+ i 2+ порушених станiв для O(6) симетрiї. Для кiлькiсної
характеристики еволюцiї систематично дослiджено iраст-рiвень деяких низьколежачих квадрупольних колективних станiв i проведено порiвняння з експериментом. Визначено систематичнi B(2) величини. Момент
iнерцiї як функцiя квадрата обертальної енергiї ядер з парним числом протонiв = 80 i 110 6 6 118 свiдчить
про зникнення властивостi зворотного вигину. Результати
розрахункiв знаходяться в хорошiй вiдповiдностi з експериментом. Виконано аналiтичний розрахунок iраст-рiвня i
B(2) величин для парно-парних Hg ядер в рамках МВБ-
1 i O(6) симетрiї. Графiки поверхонь потенцiальної енергiї
показують, що ядра деформованi i -нестабiльнi.

Ключові слова: IBM-1, B(E2) values, energy levels, potential energy.