• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 595-600
         Стаття тільки англійською

Лев В.І.

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(4-b, Metrologichna Str., Kyiv 03680, Ukraine)

Агрегація наночастинок у рідкому кристалі

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Стаття являє собою короткий огляд загального результату,
отриманого в роботi [9], що стосується поведiнки сукупностi
наночастинок у нематичному рiдкому кристалi. Такi рiдко-
кристалiчнi колоїди дослiджуються протягом довгого часу
i становлять непересiчний iнтерес для широкого практично-
го застосування. Приймаючи до уваги колективний ефект
взаємодiї мiж малими частинками через змiну скалярного
параметра порядку в нематичному рiдкому кристалi, пе-
редбачено неоднорiдний розподiл частинок на вiдмiну вiд
можливих структур у системi макроскопiчних частинок у
рiдкому кристалi. Це – основний природний розподiл для
системи наночастинок. Визначено довжину неоднорiдностi
та розмiри кластера з наночастинок, а також описано мо-
жливi особливостi в поведiнцi рiдких кристалiв з внесеними
наночастинками.

Ключові слова: nanoparticles, nematic liquid crystal, collective efect, inhomogeneity.