• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 590-594
         Стаття тільки англійською

Малініна А.О., Шуаібов О.К., Малінін О.М.

Uzhgorod National University
(54, Voloshin Str., Uzhgorod 88000, Ukraine; e-mail: ant.malinina@yandex.ua)

Механізм збільшення інтенсивності випромінювання газорозрядної плазми на сумішах парів дийодиду ртуті, ксенону та неону в фіолетово-синьому спектральному діапазоні

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Встановлено механiзм збiльшення iнтенсивностi випромi-
нювання газорозрядної плазми на сумiшах парiв дийодиду
ртутi, ксенону та неону в порiвняннi з сумiшшю парiв дийо-
диду ртутi i неону в фiолетово-синьому спектральному дiа-
пазонi. Встановленi параметри плазми, величина приведе-
ного електричного поля, при якому питома потужнiсть роз-
ряду, що вноситься в збудження ексиплексних молекул мо-
нойодиду ртутi, максимальна. Результати дослiджень мо-
жуть бути використанi для створення бiльш ефективної
ексиплексної лампи, що випромiнює спектральнi смуги в
фiолетово-синьому дiапазонi.

Ключові слова: gas-discharge plasma, radiation emission by exciplex molecules, plasma param-
eters, mercury diiodide, xenon, neon.