• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 579-584
         Стаття тільки англійською

Абд Х.Дж.1, Алмаханна М.С.2

1 University of Babylon, College of Engineering, Department of Electrical Engineering
(Babylon, Iraq; e-mail: haiderlaser@yahoo.com)
2 Al-Mustaqbal University College, Department of Computer Techniques Engineering
(Baghdad, Iraq; e-mail: mehdisaleh2004@yahoo.com)

Придушення нелінійного ефекту оптимізацією властивостей волокон у системах з високою швидкістю передачі даних з модулятором-дільником довжин хвиль

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Нелiнiйне перехресне накладення погано впливає на ефе-
ктивнiсть оптичних систем зв’язку. Ефект посилюється зi
зростанням швидкостi i вiдстанi, на яке передаються да-
нi. Ми дослiджуємо такий нелiнiйний ефект, як чотирихви-
льове змiшування (ЧХЗ) при змiнi таких властивостей во-
локон: вiдстань мiж частотними каналами, площа перети-
ну волокна i дисперсiя. Крiм того, поведiнку ЧХЗ вивчено
з використанням двох форматiв випереджаючої модуляцiї:
управлiння частотним зрушенням з (I) i без повернення (II)
до нуля. Знайдено, що потужнiсть ЧХЗ при вiдстанi мiж ча-
стотними каналами 80 ГГц сильно зменшується на 77 дБм
у схемi I, тобто, коефiцiєнт зменшення ЧХЗ бiльший, нiж
21%. Моделювання показало, що формат модуляцiї I при
впливi рознесення каналiв дає меншу iнтенсивнiсть поми-
лок, нiж формат II для сучасних оптичних систем зв’язку.

Ключові слова: nonlinear efect, four wave mixing, bit error rate, frequency modulation format