• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 565-578
         Стаття тільки англійською

Креч А.В., Галунов М.З.

1 Iнститут сцинтиляцiйних матерiалiв НАН України
(Просп. Науки 60, Харкiв 61072; e-mail: antonkrech@gmail.com)
2 Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна
(Пл. Свободи 4, Харкiв 61022)

Композиційні сцинтилятори та особливості їх радіаційної стійкості

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: У даний час композицiйнi сцинтилятори знаходять застосування для вирiшення все
бiльш широкого кола задач детектування iонiзуючих випромiнювань, адже компози-
цiйнi сцинтилятори мають низку переваг у порiвняннi з iншими сцинтиляцiйними
матерiалами. З виникненням нової генерацiї прискорювачiв, радiацiйнi навантажен-
ня на детектори в цих прискорювачах суттєво збiльшились. Це зумовлює особливу
важливiсть пошуку нових радiацiйно-стiйких сцинтиляцiйних матерiалiв. Нами бу-
ло запропоновано використовувати композицiйнi сцинтилятори, як радiацiйно-стiйкi
матерiали. Найбiльш важливим є те, що пiсля опромiнення характеристики сцинти-
ляцiйного матерiалу можуть суттєво змiнюватися. Метою цiєї роботи було вивче-
ння особливостей можливих радiацiйних руйнувань та перетворень у композицiйних
сцинтиляторах пiд дiєю iонiзуючого випромiнювання. Проведено порiвняльний аналiз
вiдносного свiтлового виходу, прозоростi i спектрiв люмiнесценцiї в залежностi вiд
накопиченої дози для композицiйних сцинтиляторiв, що мiстять гранули органiчних,
або неорганiчних монокристалiв (Gd2SiO5 :Ce (GSO), Gd2Si2O7 :Ce (GPS), Al2O3 :Ti,
Y2SiO5 :Ce (YSO) та Y3Al5O12 :Ce (YAG)). В роботi було дослiджено та запропонова-
но можливi механiзми i процеси радiацiйних змiн, якi виникають в сцинтиляторах в
наслiдок опромiнення, оскiльки вони впливають на радiацiйну стiйкiсть композицiйних
сцинтиляторiв.

Ключові слова: :композицiйнi сцинтилятори, радiацiйна стiйкiсть.