• Українська
  • English

< | Наступний номер >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 536-541
         Стаття тільки англійською

Савченко Д.О.1, Якубовський Д.А.2,1

1 Bogolyubov Institute for Theoretical Physics
(14b, Metrolohichna Str., Kyiv 03143, Ukraine; e-mail: dsavchenko@bitp.kiev.ua)
1 Discovery Center, Niels Bohr Institute
(17, Blegdamsvej, Copenhagen, Denmark)

До процедури точного пошуку слабкої вузької лінії в рентгенівському спектрі – роль систематики, спричиненої моделюванням континууму

Розділ: Астрофізика і космологія
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: За деякими з недавнiх детектувань вузької лiнiї випромi-
нювання на ∼3,5 кеВ послiдували дослiдження, що показа-
ли вiдсутнiсть лiнiї в тих самих джерелах. Це спричинило
дискусiї стосовно рiвня систематичних похибок. В цiй статтi
ми дослiджуємо систематику, що спричинена недосконалим
знанням моделi континууму. Проста теоретична оцiнка та
детальне моделювання симульованих спектрiв дозволяють
нам вперше визначити величину цiєї систематичної похиб-
ки. Показано, що для деяких об’єктiв з добре визначеною
моделлю континууму, таким як галактика Андромеди, кар-
ликова сферична галактика Драко, отриманий рiвень систе-
матики дозволяє привести у вiдповiднiсть спiрнi результати
рiзних груп авторiв. Показано, що для зменшення ефекту
систематики, спричиненої моделюванням континуума, не-
обхiдно зменшувати розмiр енергетичного бiну в спектрi та
збiльшувати iнтервал енергiй при моделюваннi.

Ключові слова: X-rays, general line, identifcation of the dark matter.