• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 629-644
         Стаття тільки англійською

Антья А.Д., Ітьєн Е.Е

Theoretical Physics Group, Department of Physics, Faculty of Science, University of Uyo
(Nigeria; e-mail: antiacauchy@yahoo.com, akaninyeneantia@uniuyo.edu.ng)

Нерелятивістський розгляд шредінгерівських частинок у оберненоквадратичному потенціалі Хеллмана і потенціалі кільцевої форми

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Методом Никифорова–Уварова отримано наближене рiше-
ння рiвняння Шредiнгера з оберненоквадратичним потен-
цiалом Хеллмана i потенцiалом кiльцевої форми. Власнi
значення енергiї i вiдповiднi радiальнi i кутовi компонен-
ти хвильових функцiй отриманi з використанням полiно-
мiв Якобi. Зокрема, наш результат зводиться до випадкiв з
трьома вiдомими потенцiалами: кулонiвський, оберненоква-
дратичний потенцiалЮкави i потенцiал Хартмана. Оцiнено
власнi значення енергiї. Нашi чисельнi результати можуть
бути застосованi для iнших фiзичних систем.

Ключові слова: Schr¨odinger wave equation, inversely quadratic Hellmann potential, ring-shaped
potential, Nikiforov–Uvarov method, approximation scheme.