• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 621-628
         Стаття тільки англійською

Григорчак І.І.1, Григорчак О.І.2, Іващишин Ф.О.1

1 Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”
(Вул. С. Бандери, 12, Львiв 79013; e-mail: ivan_gryg@ukr.net)
2 Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка
(Вул. Драгоманова, 12, Львiв 79005; e-mail: HrOrest@gmail.com)

Модифікація властивостей клатрато/кавітатних комплексів ієрархічної архітектури при їх синтезі в схрещених електричному і світлової хвилі полях

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: У роботi запропоновано новий технологiчний пiдхiд до синтезу мультишарових нано-
структур, який дає можливiсть забезпечити їм унiкальнi властивостi i неординарнi
перспективи практичного застосування. Зокрема показано, що синтез нанострукту-
ри з iєрархiчною архiтектурою InSe⟨�-��⟨FeSO4⟩⟩ в схрещених електричному i свi-
тлової хвилi полях спричиняє появу аномально високого додатного магнiторезистивно-
го ефекту з гiгантськими осциляцiями магнетоопору у низькочастотному iнтервалi
10−3
–10 Гц. Обґрунтовано ефективнiсть застосування синтезованого наногiбриду як
активних елементiв безгiраторних нанолiнiй затримки, керованих магнiтним полем,
та надчутливих сенсорiв магнiтного поля за кiмнатних температур.

Ключові слова: InSе, iнтеркаляцiя, клатрат, кавiтанд, кавiтат, iєрархiчнi структури,
iмпедансна спектроскопiя, магнiторезистивний ефект