• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 553-560
         Стаття тільки англійською

Ковальчук В.А.1,2, Корчин О.Ю.1,2

1 NSC “Kharkiv Institute of Physics and Technology”, NAS of Ukraine
(Akademichna, 1, 61108 Kharkiv, Ukraine)
2 V.N. Karazin Kharkiv National University
(Svobody Sq., 4, 61022 Kharkiv, Ukraine; e-mail: koval@kipt.kharkov.ua)

Розпад бозона Хіггса на пару лептонів та фотон і можлива неермітовість взаємодії Юкави

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Дослiджено народження лептонних пар у розпадi бозона
Хiггса +−. Акцент зроблено на структурi взаємодiї бозона Хiггса з фермiонами. Ця взаємодiя вибрана як
сумiш скалярної та псевдоскалярної частин, i, крiм того,
припускається, що вона може бути неермiтовою. Вивчаються передбачення цiєї моделi для спостережуваних у розпадi
+− для +−, +− i +− пар. Розраховано диференцiальну ширину розпаду i лептонну асиметрiю
“вперед-назад” як функцiї iнварiантної маси дiлептонiв для
декiлькох наборiв констант зв’язку. Вивчається вплив
неермiтовостi взаємодiї на асиметрiю вперед-назад, i
пiдкреслюється великий вплив можливої неермiтовостi взаємодiї бозона Хiггса з топ кварками на асиметрiю вперед-
назад для +− i +− пар.

Ключові слова: Higgs-boson, non-Hermitian interaction, decay of Higgs boson.