• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 516-522
         Стаття

Шигорін П.П., Свідзинський А.В., Матер’ян І.О.

Схiдноєвропейський нацiональний унiверситет iменi Лесi Українки
(Просп. Волi, 13, Луцьк 43025; e-mail: pashyh@gmail.com)

Розрахунок струму Джозефсона у двобар’єрному тунельному контакті

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: У роботi аналiтично розраховано струм Джозефсона у двобар’єрному тунельному контактi
зi структурою SISIS. Обчислення виконано на основi квазiкласичного наближення рiвнянь мiкроскопiчної теорiї надпровiдностi. Нами було
розраховано функцiї Грiна
для тунельного SISIS-контакту та одержано вираз для струму Джозефсона в моделi
точкового контакту. Встановлена залежнiсть тунельного струму вiд фази параметра
впорядкування. Ми також проаналiзували залежнiсть величини струму вiд вiдстанi
мiж бар’єрами та показали наявнiсть резонансних пiкiв джозефсонiвського струму.

Ключові слова: ефект Джозефсона, тунельний контакт, критичний струм.