• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 487-492
         Стаття

Федорович О.А., Войтенко Л.М.

Iнститут ядерних дослiджень НАНУ
(Просп. Науки, 47, Київ 03680; e-mail: oafedorovich@kinr.kiev.ua)

Час життя електронів у щільній плазмі

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Наведено результати експериментального визначення середнього часу життя електронiв (iонiв) щiльної плазми iмпульсних розрядiв у водi. Було показано, що час життя заряджених частинок у
щiльнiй плазмi, практично не змiнюється в часi. Їх значення лежать близько 10−5
с i змiнюються на рiзних стадiях розрядiв вiд 5 · 10−6
с
до 3 · 10−5
с при змiнi параметрiв плазми розряду. При цьому концентрацiя електронiв в плазмi змiнюється в дiапазонi 1015–1022 см−3
, а її температура змiнюється вiд
7 · 103 К до 64 · 103 К. Поясненням цього явища може служити “нереалiзацiя рiвнiв”
у спектрах випромiнювання (поглинання), а також сильне уширення спостерiгаємих
лiнiй в великих електричних мiкрополях щiльної плазми, якi по величинi близькi до
всерединоатомних величин. Проведено порiвняння експериментальних даних з теоретичними розрахунками часу життя заряджених частинок,
зроблених рiзними авторами.

Ключові слова: неiдеальна плазма, iмпульснi розряди у водi, електричнi мiкрополя, час життя заряджених частинок, рекомбiнацiя заряджених частинок