• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 530-535
         Стаття

Ушкац М.В.1,2, Булавін Л.А.1, Сисоєв В.М.1, Ушкац С.Ю.2

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Просп. Академiка Глушкова, 2, Київ 03680)
2 Нацiональний унiверситет кораблебудування iменi Адмiрала Макарова
(Просп. Героїв України, 9, Миколаїв 54025; e-mail: mykhailo.ushcats@nuos.edu.ua)

Конденсація ґраткового газу та її зв’язок з розбіжністю віріальних розкладів за степенями активності

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Представлено ефективний алгоритм розрахунку звiдних
групових iнтегралiв високих порядкiв на основi набору не-
звiдних iнтегралiв (вiрiальних коефiцiєнтiв). За його допо-
могою для специфiчної моделi ґраткового газу була дослi-
джена поведiнка вiдомих вiрiальних розкладiв тиску й гу-
стини за степенями активностi та нещодавно отриманих си-
метричних розкладiв за степенями оберненої активностi з
урахуванням доданкiв дуже великих порядкiв. Отриманi
результати узгоджуються з iншими сучасними дослiджен-
нями статистичної суми в термiнах густини та розкривають
фiзичний змiст розбiжностi вказаних розкладiв в областi
конденсацiї.

Ключові слова: ґратковий газ, вiрiальнi коефiцiєнти, звiднi груповi iнтеграли, активнiсть, рiвняння стану, конденсацiя