• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 459-470
         Стаття тільки англійською

Василевський В.С.1, Такібаєв Н.Ж.2, Дуйсенбай А.Д.2

1 Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(14b, Metrolohichna Str., Kyiv 03143, Ukraine; e-mail: VSVasilevsky@gmail.com)
2 Al-Farabi Kazakh National University
(Al-Farabi Avenue 71, Almaty, 050040, Kazakhstan; e-mail: takibayev@gmail.com)

Мікроскопічний опис ядер 8Li та 8B в рамках трикластерної моделі

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: 
У рамках трикластерної моделi виконано теоретичний ана-
лiз структури зв’язаних та резонансних станiв ядер 8Li i
8B. В цiй моделi ядро 8Li розглядається як трикластерна конфiгурацiя 4He + 3H + n, а ядро 8B
– як конфiгурацiя 4He + 3He + p. Особливiсть даної моделi полягає у тому, що вона дає можливiсть враховувати поляризуємiсть
слабкозв’язаних ядер, таких як ядро 7Li, яке складається
iз альфа-частинки i тритона, або ядро 7Be, яке складається iз альфа-частинки i 3He. Гаусiвський та осциляторний
базиси використовуються для розкладу трикластерної хвильової функцiї та для представлення у матричнiй формi
рiвняння Шредiнгера для багатоканальної системи. Головна увага даних дослiджень придiляється впливу кластерної
поляризацiї на спектр зв’язаних та резонансних станiв ядер
8Li i 8B та на пружне i непружне розсiяння n + 7Li i p + 7Be.
Показано, що кластерна поляризацiя має великий вплив на
параметри зв’язаних та резонансних станiв ядер 8Li i 8B.
Наприклад, вона зменшує енергiю резонансних станiв на
0,7–2,0 МеВ та збiльшує їх час життя бiльш нiж у три рази.
Детально дослiджена роль спiн-орбiтальної та кулонiвської
взаємодiй у формуваннi спектра збуджених станiв ядер 8Li i
8B. Зокрема, виявлено, що кулонiвськi сили зсувають вгору енергiю резонансних станiв в ядрi 8B по вiдношенню до
положеннь вiдповiдних резонансних станiв в 8Li, а також
збiльшують їх ширину.

Ключові слова: