• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 4, стp. 335-342
         Стаття

Бойчук В.І., Білинський І.В., Пазюк Р.І.3

Дрогобицький державний педагогiчний унiверситет iменi Iвана Франка,
кафедра теоретичної i прикладної фiзики та комп’ютерного моделювання
(Вул. Стрийська, 3, Дрогобич 82100; e-mail: ri.pazyuk@gmail.com)

Мінізонна електропровідність у надґратках сферичних квантових точок гетеросистеми InAs/GaAs

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: В роботi дослiджуються електричнi властивостi напiвпровiдникових наногетеросистем InAs/GaAs з 2D-надґратками сферичних квантових точок. Отриманi залежностi групової швидкостi електронiв вiд хвильового вектора та номера мiнiзони. Встановлено залежнiсть рiвня Фермi системи електронiв в мiнiзонах вiд концентрацiї донорних домiшок, енергiї їх залягання та температури. Дослiджено температурну залежнiсть концентрацiї основних носiїв та електропровiдностi для рiзних значень концентрацiї та енергiї залягання донорiв.

Ключові слова: квантова точка, надґратка, електроннi стани, мiнiзона, електрична провiднiсть.