• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 4, стp. 299-305
         Стаття тільки англійською

Сіжук А.С.1, Єжов С.М.2

1 Department of Radiophysics, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(4-g, Academician Glushkov Ave., Kyiv 03022, Ukraine; e-mail: andrii.sizhuk@gmail.com)
2 Faculty of Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(2, Building 1, Academician Glushkov Ave., Kyiv 03022, Ukraine)

Застосування узагальненого коефіцієнта поглинання для врахування ефектів Допплера та віддачі

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Подано приклад розрахунку коефiцiєнта поглинання у термiнах квантової оптики, враховуючи ефект Допплера. Для локального коефiцiєнта поглинання отримано вираз, що базується на комутацiйному спiввiдношеннi мiж операторами електричного поля та iнтенсивностi i нелiнiйно залежить вiд атомної густини та початкової iнтенсивностi. Застосування аналiтичних результатiв продемонстровано графiками залежностi коефiцiєнта поглинання вiд частоти скануючого поля. Вiдносно сильна залежнiсть поглинальної здатностi вiд довжини шляху променя свiтла спричинена мiжатомною взаємодiєю за посередництвом електромагнiтного поля. Продемонстровано розщеплення поглинальної лiнiї завдяки ефекту Допплера у системi, розмiщенiй мiж двома дзеркалами.

Ключові слова: коефіцієнт поглинання, quantum optics, ефект Допплера, комутацiйне спiввiдношення, approximate evaluation