• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 4, стp. 294-298
         Стаття тільки англійською

Бордюг Г.Б.

National Aviation University
(1, Prosp. Komarova, Kyiv 03058, Ukraine; e-mail: a.bordyuh@gmail.com)

Механізм димеризації віологенів у рідкокристалічному середовищі

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: У данiй роботi наведено аналiз експериментальних даних з електрооптичних властивостей вiологенiв, унесених у рiдкокристалiчне середовище в ролi домiшок. Цi данi разом iз теоретичними мiркуваннями дозволили визначити механiзм, який приводить по подвiйної змiни забарвлення у зразках рiдкий кристал–вiологен, викликаної прикладанням зростаючої напруги. Зокрема, було доведено, що перша змiна забарвлення вiдбувається завдяки одноелектронному вiдновленню молекул вiологенiв, а друга змiна забарвлення спричинена димеризацiєю мiж молекулами вiологенiв, якi були повнiстю вiдновленi пiд дiєю прикладеної напруги, та вихiдними молекулами вiологенiв.

Ключові слова:  ліотропні рідкі кристали, вiологени, оптична спектроскопія, поглинання, димеризацiя.