• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 3, стp. 239-247
         Стаття тільки англійською

Хорольський О.В., Руденко О.П., Займак О.М.

V.G. Korolenko National Pedagogical University of Poltava
(2, Ostrogradskyi Str., Poltava 36000, Ukraine; e-mail: khorolskiy.alexey@gmail.com)

Особливості зміни з часом електричних властивостей розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Робота присвячена дослiдженню довготривалих змiн у часi дiелектричної проникностi в частотному iнтервалi (0,5– 200) кГц при температурi (290±1) К концентрованих розчинiв низькомолекулярного полiвiнiлового спирту в диметилсульфоксидi з концентрацiями 5, 10 i 15 мас.%. Висловлено припущення, що часовiй еволюцiї дiелектричної проникностi вiдповiдає змiна надмолекулярної структури полiмерного розчину, яка має флуктуацiйну природу i пов’язана з процесом встановлення рiвноваги у розчинi полiмеру. За допомогою закону вiдповiдних станiв показана подiбнiсть кiнетики встановлення рiвноваги у системах полiвiнiловий спирт–диметилсульфоксид i глiцерин–вода. Запропонована математична модель, яка дозволила визначити характернi часи життя та осциляцiї мiкронеоднорiдностей у дослiджуваних розчинах полiвiнiлового спирту.

Ключові слова: dielectric permittivity, polyvinyl alcohol solutions, dimethyl sulfoxide, thermodynamic equilibrium.