• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 3, стp. 215-228
         Стаття

Лев Б.І., Тимчишин В.Б., Загородній А.Г.

Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
(Вул. Метрологiчна, 14b, Київ 03680; e-mail: blev@bitp.kiev.ua, yu.binkukoku@gmail.com, azagorodny@bitp.kiev.ua)

Аналіз потенціальної енергії системи взаємодіючих частинок, упорядкованих у ґратку Браве

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Англійський/Український

Абстракт: Запропоновано метод визначення типу ґратки, утвореної порошинками у запиленiй плазмi та оцiнки їх потенцiальної енергiї. Основоположною складнiстю цiєї задачi є мiжчастинковий потенцiал, що вiдноситься до “катастрофiчних”. Такi потенцiали потребують особливих пiдходiв, щоб уникнути розбiжностей в процесi обчислення потенцiальної енергiї. У данiй роботi розвинено необхiдну для поставленої мети модифiкацiю вiдповiдних методiв. Показано, що отриманi таким чином вирази для потенцiальної енергiї можна застосувати для визначення параметрiв ґратки, а також, що знайденi значення параметрiв вiдповiдають вiдомим експериментальним даним.

Ключові слова: кулонiвський потенцiал, запорошена плазма, потенцiальна енергiя, ґратка Браве.