• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 3, стp. 262-269
         Стаття тільки англійською

Харченко В.Ф.

Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
(Вул. Метрологiчна, 14б, Київ 03680; e-mail: vkharchenko@bitp.kiev.ua)

Розв’язання рівняння Ліпмана–Швінгера для парціальної матриці переходу з відштовхувальною кулонівською взаємодією

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Дослiджено випадок, коли можливе аналiтичне розв’язання iнтегрального рiвняння Лiпмана–Швiнгера для парцiальної двочастинкової кулонiвської матрицi переходу для однойменно заряджених частинок при вiд’ємнiй енергiї. За до- помогою фокiвського методу стереографiчного проектування iмпульсного простору на чотиривимiрну одиничну сферу одержано аналiтичнi вирази для s-, p- i d-хвильових парцiальних кулонiвських матриць переходу для частинок з вiдштовхувальною взаємодiєю при енергiї основного стану.

Ключові слова: partial wave transition matrix, Coulomb interaction, Lippmann–Schwinger equation, Fock method, analytical solution.