• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 132-139
         Стаття тільки англійською

Говорун Т.П.1, Білоус О.А.1, Гапонова О.П.1, Дехтярук Л.В.2, Чорноус А.М.1

1 Сумський державний унiверситет
(Вул. Р.-Корсакова, 2, Суми 40007)
2 Харкiвський державний технiчний унiверситет будiвництва та архiтектури
(Вул. Сумська, 40, Харкiв 61002)

Дослідження провідності полікристалічних плівок з тонким покриттям із використанням модифікованої моделі Маядаса–Шатцкеса

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: В роботi проведено експериментальну апробацiю теоретичних положень асимпто-
тичного спiввiдношення, якi запропонованi iз використанням модифiкованої моделi
Маядаса–Шатцкеса для провiдностi полiкристалiчних плiвок з тонким покриттям.
Показано, що нанесення покриття iз Ni на плiвки Co збiльшує провiднiсть двошарових
зразкiв по вiдношенню до провiдностi базового зразка, в той час, як покриття iз Cu i
Ni на плiвках Ni та Cu вiдповiдно призводить до зменшення питомої провiдностi плiвок. Це пов’язано iз покращенням чи погiршенням прозоростi меж зерен при нанесеннi
покриття.

Ключові слова:  модель Маядаса–Шатцкеса, полiкристалiчна плiвка, покриття, дифузiя, питома провiднiсть.