• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 159-165
         Стаття тільки англійською

Велещук В.П., Власенко О.І., Власенко З.К., Гнатюк В.А., Левицький С.М.

Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 41, Київ 03680; e-mail: vvvit@ukr.net)

Залежність порога плавлення CdTe від тривалості імпульсу та довжини хвилі випромінювання лазера і параметрів нерівноважних носіїв заряду

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Розраховано порiг плавлення CdTe в залежностi вiд довжини хвилi випромiнювання () та тривалостi лазерного iмпульсу (p) з урахуванням параметрiв ННЗ. При наносекундному лазерному опромiненнi CdTe в областi фундаментального поглинання враховано три компоненти енергiї, що видiляється при термалiзацiї збуджених носiїв – вiдразу пiсля збудження (1), при безвипромiнювальнiй об’ємнiй (2) та безвипромiню- вальнiй поверхневiй (3) рекомбiнацiї, якi в сукупностi визначають глибину проникнення тепла у кристал i вiдповiдно порiг плавлення. Показано, що порiг плавлення змiнюється вiд 2,6 до 4,75 МВт/см2 при зростаннi вiд 300 нм до 800 нм при p = 20 нс. Виявлено, що змiна параметрiв ННЗ – швидкостi поверхневої рекомбiнацiї, часу життя, глибини дифузiї може змiнити порiг плавлення CdTe принаймнi на 30 вiдсоткiв.

Ключові слова: CdTe, iмпульсне лазерне опромiнення.