• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 99-105
         Стаття тільки англійською

Бондаренко Є.А.

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
(Bldg 28, 37, Prosp. Peremohy, Kyiv 03056, Ukraine; e-mail: ea_bndrk@ukr.net)

Дві системи рівнянь Максвела та дві відповідні системи хвильових рівнянь для векторів електромагнітного поля E і B в обертовій системі відліку: лінійне наближення

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: На основi двох систем рiвнянь Максвела для векторiв електромагнiтного поля E i B в рiвномiрно обертовiй системi вiдлiку, що були вперше запропонованi в працях [L.I. Schiff, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 25, 391 (1939)] та [W. Irvine, Physica 30, 1160 (1964)], отримано двi вiдповiднi системи хвильових рiвнянь (в першому порядку по Ω). З аналiзу цих систем випливає: 1) фактор обертання зумовлює виникнення поздовжнiх E- i B-компонентiв електромагнiтних хвиль, що взаємодiють з їх поперечними компонентами; 2) хвильовi рiвняння для вектора E для обох систем рiвнянь мають однаковий вигляд, тодi як рiвняння для вектора B мають рiзний вигляд; 3) структура хвильових рiвнянь для векторiв E i B в першiй системi є асиметричною. Через це поширення E- i B-компонентiв електромагнiтних хвиль в обертовiй системi вiдлiку буде пiдпорядковуватись якiсно рiзним законам; 4) структура хвильових рiвнянь в другому випадку є симетричною. Тому поширення вказаних компонентiв хвиль буде пiдпорядковуватись схожим законам. У статтi також показано, що у наближеннi поперечних електромагнiтних хвиль – вiдмiннiсть мiж двома системами хвильових рiвнянь для векторiв E i B зникає: обидвi системи перетворюються на два iдентичних набори окремих (незалежних одне вiд одного) хвильових рiвнянь для вектора E та вектора B бiльш простої (i вже вiдомої з лiтератури) форми.

Ключові слова:  рівняння Максвела, хвильові рівняння, Sagnac effect, ring laser gyro.