• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 10, стp. 902-906
         Стаття тільки англійською

Науменко А.П.1, Куцевол Н.В.2, Чумаченко В.А.2, Пащенко В.Г.1, Кутовий С.Ю.1, Равізо М.3

1 Faculty of Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(64/13, Volodymyrs’ka Str., Kyiv 01601, Ukraine)
2 Faculty of Chemistry, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(64/13, Volodymyrs’ka Str., Kyiv 01601, Ukraine)
3 Institut Charles Sadron (CNRS-UdS)
(23, rue du Loess-BP 84047, 67034 Strasbourg, Cedex 2, France)

Синтез та характеризація золiв СdS, отриманих в розгалужених матрицях декстранполіакриламід

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Наночастинки (НЧ) сульфiду кадмiю (CdS) були синтезованi в розгалудженiй полiмернiй матрицi декстранполiакриламiд. Отриманий стабiльний золь було охарактеризовано методами спектрофотометрiї, флюоресценцiї, трансмiсiйної електронної мiкроскопiї та динамiчного розсiювання свiтла. Полiмер впливав на процес формування наночастинок, а саме – контролював їх розмiр, морфологiю та забезпечував їхню стабiльнiсть при зберiганнi, запобiгаючи агрегацiї наночастинок. Було показано, що отриманi в розгалуженiй полiмернiй матрицi CdS НЧ були монодисперсними з розмiром 4–6 нм та утворювали кластери (50–200 нм), локалiзованi в обмеженому об’ємi макромолекули. CdS-наночастинки показали покращену емiсiю, вони є перспективним матерiалом для свiтловипромiнюючих пристроїв, особливо для синьої дiлянки спектра. Також вони можуть знайти застосування як бiологiчнi маркери.

Ключові слова:  nanoparticles, absorption spectra, fuorescence spectra, transmission electron
microscopy, polymer matrix.