• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 10, стp. 883-896
         Стаття тільки англійською

Лящук Ю.М., Коротєєв В.В.

Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 41, Київ 03028; e-mail: koroteev@ukr.net)

Теорія детектування терагерцового електромагнітного випромінювання в гібридних плазмонних структурах з дрейфуючим електронним газом

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Побудована пертурбацiйна теорiя нелiнiйної взаємодiї електромагнiтного випромiню-
вання з гiбридною плазмонною структурою, яка являє собою двовимiрну квантову гетероструктуру, iнтегровану з плазмонним елементом у виглядi металiчної ґратки. Зокрема, проаналiзовано нелiнiйний ефект детектування надвисокочастотного випромiнювання дрейфуючим двовимiрним електронним газом. На основi самоузгодженого розв’язку системи рiвнянь Максвелла i нелiнiйних рiвнянь гiдродинамiки в другому порядку теорiї збурень отриманий вираз для напруги фотовiдгуку. Показано, що послiдовне врахування поправок другого порядку теорiї збурень в рiвняннях Максвелла приводить до появи у виразi фотовiдгуку додаткового фактора, який враховує радiацiйнi втрати. Теорiя була застосована до аналiзу ТГц властивостей плазмонної структури на основi квантової AlGaAs/GaAs гетероструктури. Проаналiзовано вплив оптично товстої дiелектричної пiдкладки та ефекту розiгрiву носiїв при високих дрейфових швидкостях на спектральнi характеристики коефiцiєнтiв пропускання/поглинання та
форму спектрiв напруги фотовiдгуку. Розроблено рекомендацiї щодо рацiонального проектування детекторiв ТГц випромiнювання на основi гiбридних плазмонних структур.

Ключові слова:  ТГц плазмонiка, детектування ТГц випромiнювання, гiбриднi плазмоннi структури.