• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 10, стp. 868-876
         Стаття тільки англійською

Бондар М.В.1, Бродин М.С.1, Матвєєвська Н.А.2, Бейник Т.Г.2

1 Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028; e-mail: jbond@iop.kiev.ua)
2 Iнститут монокристалiв НАН України
(Просп. Науки, 60, Харкiв 61001)

Перколяційні пороги та люмінесценція плівок на основі бінарних сумішей сферичних частинок, покритих квантовими точками

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: У статтi проаналiзованi експериментальнi результати дослiдження плiвок на основi
бiнарних сумiшей чистих субмiкронних сфер SiO2 (SP) та вкритих квантовими точками CdS (NP) з рiзними величинами покриття та спiввiдношення концентрацiй
SP : NP. Дослiдження часiв седиментацiї водних суспензiй SP, NP та їх сумiшей, а
також аналiз їх спектрiв поглинання та фотолюмiнесценцiї дозволило виявити два
перколяцiйних порога екситонiв: квазiдвовимiрний (2D) та об’ємний (3D). Перший виникає на поверхнi NP частинок у масивi квантових точок CdS при критичнiй величинi
покриття, коли хвильова функцiя екситонiв охоплює всю поверхню NP частинок. Другий — у площинi плiвок при пороговiй концентрацiї NP частинок у бiнарнiй сумiшi.
Фазовий перехiд виникає тiльки за умови, коли система одночасно знаходиться вище
обох порогiв, що добре проявляється у вiдповiдних оптичних спектрах зразкiв.

Ключові слова: