• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 10, стp. 839-851
         Стаття тільки англійською

Літвінов В.О., Оксенюк І.І., Шевченко Д.І., Бобков В.В.

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна
(Просп. Курчатова, 31, Харкiв 61108; e-mail: plip@karazin.ua)

ВІМС дослідження поверхні сплавів на основі лантану

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: У роботi представленi результати дослiдження поверхнi iнтерметалевих сплавiв
LaNi5, LaNi4.75Al0.25 та LaNi4.5Mn0.5 методом вторинної iонної мас-спектрометрiї. Показано, що при парцiальних тисках водню 10?7 –10?2 Па i температурах 300–900 K процеси взаємодiї водню з дослiджуваними сплавами мають мiсце тiльки на поверхнi та
у найближчiй приповерхневiй областi. У температурному iнтервалi вiд кiмнатної до
500 К водень дифундує в помiтних кiлькостях на глибину до 10 моношарiв. При збiльшеннi температури кiлькiсть воденьвмiсних сполук на поверхнi та в приповерхневiй
областi зменшується, а кiлькiсть карбiдiв i оксидiв компонентiв сплавiв збiльшується.
З накопиченням водню на поверхнi утворюється воденьвмiсна структура, у якiй атоми нiкелю хiмiчно пов’язанi iз двома атомами водню, а атоми лантану – бiльш нiж з
двома.

Ключові слова: ВIМС, поверхня, водень, гiдриди, сплави-накопичувачi водню.