• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 46-50
         Стаття тільки англійською

Байматов П.Ж., Абдулазізов Б.Т.

Namangan State University
(316, Uychi Str., Namangan 716019, Republic of Uzbekistan; e-mail: baymatov1958@mail.ru)

Концентраційна залежність ефективної маси електрона, енергії Фермі і заповнення мінізон у легованій квантовій ямі InAs/AlSb

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Представлено результати дослiдження властивостей виродженого двовимiрного електронного газу в одиночнiй гетероструктурнiй квантовiй ямi InAs/AlSb. Непараболiчностi зони провiдностi InAs i AlSb описуються простою моделлю Кейна. Обчислено дисперсiйнi кривi для перших трьох мiнiзон. Представлено також результати розрахункiв енергiї Фермi, концентрацiї в мiнiзонах i ефективної маси електронiв на рiвнi Фермi як функцiї повної двовимiрної концентрацiї. Отриманi результати задовiльно узгоджуються з експериментальними даними.

Ключові слова: quantum well, модель Кейна, subband dispersion, subband filling, двовимiрний електронний газ, ефективна маса, cyclotron mass.