• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 33-38
         Стаття тільки англійською

Азарєнков М.О., Гапон О.В., Дудін С.В.

V.N. Karazin Kharkiv National University
(31, Kurchatov Ave., Kharkiv 61108, Ukraine; e-mail: gapon@pht.univer.kharkov.ua)

Евристичний розв’язок задачі Ленгмюра в довільній області

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Задачу Ленгмюра для плазми без зiткнень було сформульовано та розв’язано для деяких простих областей у 1921 р., але для складнiших випадкiв досi немає ефективних методiв за винятком прямого моделювання. Ми пропонуємо новий метод, що можна застосувати для областей довiльної форми. Метод оснований на розв’язку добре вiдомих задач на власнi значення для рiвнянь дифузiйного типу. Порiвняння тестових розв’язкiв з отриманими методом частинок у комiрках показало прийнятну точнiсть, незважаючи на брак теоретичного обґрунтування методу.

Ключові слова: плазма без зiткнень, задача Ленгмюра, free fall regime.