• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 9, стp. 818-824
         Стаття тільки англійською

Савенко В.С., Вербицька Г.М., Булавін Л.А.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: volodymyr.savenko@ukr.net)

Комп’ютерне моделювання процесу випаровування водного розчину NaCl

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Випаровування крапель аерозолiв є важливим аспектом науки та промисловостi. Хоча теоретичнi основи цього процесу були розробленi понад 100 рокiв тому i в наш час доповненi рiзними поправками, її формули не є повнiстю релевантними для процесу випаровування: часто вони дають тiльки грубi оцiнки для складних систем. Комп’ютерне моделювання є придатним iнструментом для розрахунку параметрiв процесу випаровування аерозолiв. У цiй статтi ми представили модель для комп’ютерного моделювання процесу випаровування iонного розчину. Сiль NaCl було вибрано на роль електролiту через свою простоту i широкe застосування. Процес моделювання ґрунтується на методi Монте-Карло. Ми розглядаємо температуру T, тиск навколишнього середовища та концентрацiю NaCl як вхiднi параметри моделювання та коефiцiєнт випаровування як вихiдний. Для моделювання взаємодiї мiж молекулами води були використанi потенцiали Стокмайера i Леннард-Джонса. Щоб оцiнити ефективнiсть запропонованої моделi, коефiцiєнт випаровування було визначено експериментально. Було показано, що отриманi експериментально коефiцiєнти випаровування мають той самий порядок величини, що й розрахованi за допомогою комп’ютерного моделювання.

Ключові слова: комп’ютерне моделювання, процес випаровування, водного розчину NaCl, метод Монте-Карло.