• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 9, стp. 790-800
         Стаття

Сеті Ю.О., Ткач М.В., Паньків М.В.

Чернiвецький нацiональний унiверситет iм. Ю. Федьковича
(Вул. Коцюбинського, 2, Чернiвцi 58021; e-mail: ktf@chnu.edu.ua)

Роль інтерфейсних фононів у функціонуванні безінжекторного квантового каскадного лазера

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: У моделi прямокутного потенцiального профiлю та ефективної маси електрона i в моделi дiелектричного континууму для iнтерфейсних фононiв отримано гамiльтонiан електрон-фононної системи у двоямнiй резонансно-тунельнiй структурi у постiйному електричному полi. Ця система вiдiграє роль окремого каскаду безiнжекторного квантового каскадного лазера [1]. Методом температурних функцiй Грiна розраховано перенормування параметрiв електронного спектра при довiльнiй температурi та показано, що, у вiдповiдностi з експериментом, смуга лазерного випромiнювання зазнає розширення, але слабо змiщується зi збiльшенням температури.

Ключові слова:  резонансно-тунельна наноструктура, квантовий каскадний лазер, iнтерфейснi фонони, електрон-фононна взаємодiя, функцiя Грiна.