• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 9, стp. 841-848
         Стаття

Курилюк В.В., Семчук С.С.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: kuryluk@univ.kiev.ua)

Розрахунок теплопровідності a-SiO2 та нанокомпозита на його основі методом молекулярної динаміки

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  За допомогою методу нерiвноважної молекулярної динамiки розраховано теплопровiднiсть аморфного SiO2 в широкому iнтервалi температур з використанням емпiричних потенцiалiв мiжатомної взаємодiї Бiста–Крамера–Сентена, Терсоффа та Вашишти. З використанням потенцiалу Терсоффа розраховано теплопровiднiсть композита на основi аморфного SiO2 з нанокристалами Si. Показано, що зi збiльшенням об’ємної частки кремнiєвих нанокристалiв теплопровiднiсть нанокомпозита спочатку зменшується, досягає мiнiмуму i починає поступово зростати. Отриманi результати пояснено з точки зору розсiювання теплових коливань на межах подiлу матриця нанокристал

Ключові слова: коефiцiєнт теплопровiдностi, молекулярна динамiка, нанокомпозит, аморфний SiO2, нанокристал.