• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 9, стp. 765-779
         Стаття тільки англійською

Соболь О.О.

Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка
(Просп. Академiка Глушкова, 2, Київ 03022; e-mail: sobololeks@gmail.com)

Надкритична нестабільність діраківських електронів у полі двох протилежно заряджених ядер

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  У роботi дослiджено рiвняння Дiрака для електрона в потенцiалi скiнченного електричного диполя за допомогою технiки лiнiйних комбiнацiй атомних орбiталей (ЛКАО). Кулонiвський потенцiал ядер, що утворюють диполь, регуляризований шляхом врахування їх скiнченних розмiрiв. Показано, що при перевищеннi деякого критичного значення дипольного моменту спостерiгається новий тип надкритичної нестабiльностi: хвильова функцiя найвищого заповненого електронного рiвня змiнює свою локалiзацiю з вiд’ємно зарядженого ядра на додатно заряджене, що можна проiнтерпретувати як спонтанне народження з вакууму пари електрона i позитрона, кожен iз яких знаходиться у зв’язаному станi з вiдповiдним ядром i частково його екранує.

Ключові слова: надкритична нестабiльнiсть, змiна локалiзацiї хвильової функцiї, критичний дипольний момент, метод ЛКАО.