• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 8, стp. 728-731
         Стаття

Булавін Л.А., Вергун Л.Ю., Забашта Ю.Ф., Огороднік К.О., Демидюк Ф.Ф.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(пр. Академіка Глушкова 2/1, Київ 03127)

Турбулентність у водних розчинах глюкози, викликана магнітним полем

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Дослiджується турбулентний рух у водному розчинi глюкози, спричинений магнiтним полем. Вивчаються змiни, що вiдбуваються iз цим рухом, внаслiдок змiни значень iндукцiї магнiтного поля та концентрацiї розчину. Встановлено, що залежнiсть ступеня синхронiзацiї турбулентного руху вiд магнiтної iндукцiї є немонотонною функцiєю. Наявнiсть мiнiмуму у цiєї функцiї пов’язується iз виникненням нестiйких коливних мод. Наступне зростання ступеня синхронiзацiї пояснюється посиленням гiдродинамiчної взаємодiї мiж анiзотропними кластерами. Встановлено, що збiльшення концентрацiї розчину зменшує ступiнь синхронiзацiї. Цей факт є наслiдком взаємної компенсацiї збурень, якi створенi рiзними кластерами.

Ключові слова:  водний розчин глюкози, магнiтним поле, турбулентність, ступiнь синхронiзацiї.