• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 8, стp. 680-686
         Стаття тільки англійською

Гринюк Б.Є., П’ятницький Д.В.

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: bgrinyuk@bitp.kiev.ua, dvpyat@gmail.com)

Структура ядер 14C та 14O у варіаційному підході

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  В рамках п’ятичастинкової моделi (три α-частинки i два додатковi нуклони) дослiджено структуру дзеркальних ядер 14C та 14O. Запропоновано потенцiали взаємодiї, якi дозволили узгодити з експериментом енергiю та радiус ядра 14C, а також енергiю ядра 14O. На основi варiацiйного пiдходу з використанням гаусоїдних базисiв розраховано енергiї i хвильовi функцiї дослiджуваних п’ятичастинкових систем. Передбачено зарядовий радiус ядра 14O, а також зарядовi розподiли густини i формфактори обох ядер.

Ключові слова:  середньо-квадратичний радіус, розподiл густини, зарядовий формфактор, 14C ядра, 14O ядра.