• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 8, стp. 737-745
         Стаття тільки англійською

Семікіна Т.В.1, Мамикін С.В.1, Шеремет Г.І.1, Шмирева Л.Н.2

1 Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАНУ
(Просп. Науки, 45, Київ 03028; e-mail: tanyasemikina@gmail.com)
2 Нацiональний Технiчний Унiверситет України “КПI”
(Просп. Перемоги, 33, Київ 03056)

Тонкі плівки ZnO, отримані методом АПО, як матеріал для фотовольтаїки

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  У роботi представлений огляд задач, що вирiшуються при розробцi сонячних елементiв. Аналiз технологiчних методiв отримання тонких провiдних прозорих плiвок оксиду цинку ZnO з точки зору застосування в органiчних i тонкоплiвкових сонячних елементах показує переваги технологiї атомного пошарового осадження (АПО). Показано, що метод АПО забезпечує низькотемпературний (100–200 °С) рiст плiвок, якi мають необхiднi значення опору ~ 10−3 Ом·см i пропускання свiтла ~ 85–90%. Використання ZnO плiвок в органiчних фотовольтаїчних структурах показало полiпшення стабiльностi у часi випрямляючих характеристик даних структур. Дослiдження органiчних структур з ZnO як катода i анода показало перспективнiсть використання ZnO в ролi катода. Вивчення ZnO в ролi прозорого провiдного електрода в неорганiчнiй фотовольтаїчнiй структурi на основi CdTe показало збiльшення фотоструму i зменшення рекомбiнацiї в порiвняннi з молiбденовим електродом.

Ключові слова:  технологiя атомного пошарового осадження (АПО), провiдні прозорі плiвки оксиду цинку ZnO, органiчнi тонкоплiвкові сонячні елементи, CdS/CdTe сонячні елементи.