• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 8, стp. 665-679
         Стаття тільки англійською

Бугаєв К.О.1, Олійниченко Д.Р.1,2, Сагун В.В.1, Іваницький О.І.1, Клейманс Ж.3, Мирончук Є.С.4, Ніконов Е.Г.5, Тараненко А.В.6, Зінов’єв Г.М.1

1 Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: bugaev@th.physik.uni-frankfurt.de)
2 FIAS, Goethe-University,
(Ruth-Moufang Str. 1, 60438 Frankfurt upon Main, Germany; e-mail: dimafopf@gmail.com)
3 Department of Physics, University of Cape Town
(Rondebosch 7701, South Africa; e-mail: jean.cleymans@uct.ac.za)
4 Московський інститут фізики та технологій
(Довгопрудний, Московська область 141700, Російська Федерація)
5 Laboratory for Information Technologies, JINR
(Dubna 141980, Russia; e-mail: e.nikonov@jinr.ru)
6 Національний дослідницький ядерний університет «МІФІ»
(Каширское ш., 31, Москва, Росія, 11540931)

Окремі фізичні фрізаути дивних та недивних адронів та проблема залишкової хімічної нерівноваги дивності в релятивістських зіткненнях важких іонів

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Запропоновано покращену версiю моделi адронного резонансного газу, яка розглядає окремий хiмiчний фрiзаут дивних i недивних адронiв в комбiнацiї з додатковим фактором γs, який враховує залишкову хiмiчну нерiвновагу дивних частинок. У рамках запропонованого пiдходу параметри двох хiмiчних фрiзаутiв пов’язанi законами збереження ентропiї, барiонного заряду, третьої проекцiї iзоспiну та дивностi. Розвинута модель дозволила провести високоякiсний фiт вiдношень множинностей адронiв, що вимiрювались на прискорювачах AGS, SPS i RHIC з χ2/dof ~ 0,93. Особливу увагу було придiлено успiшному опису пiка дивностi. Добре вiдому проблему селективного пригнiчення Λ та Ξ гiперонiв також обговорено. Головний результат полягає в тому, що в межах помилок γs фактор дорiвнює одиницi для всiх енергiй зiткнення, крiм енергiї зiткнення в системi центра мас 7,6 ГеВ, за якої знайдено пiдсилення дивностi на 20%. Також виявлено iснування сильних стрибкiв в тиску, температурi та ефективнiй кiлькостi ступенiв вiльностi на стадiї хiмiчногго фрiзаута дивних частинок, коли енергiя зiткнення в системi центра мас змiнюється вiд 4,3 до 4,9 ГеВ. Приведено аргументи на користь того, що цi нерегулярностi можуть бути сигналом кварк-адронного фазового переходу.

Ключові слова: хiмiчний фрiзаут, дивностi пiдсилення/пригнiчення фактор, пiк дивностi, множинності адронiв.