• Українська
  • English

< | >

Список № 7 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 7, стp. 633-653
         Стаття тільки англійською

Тесленко В.І., Петров Е.Г.

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: vtes@bitp.kiev.ua)

Регуляризація індукованих середовищем переходів у наноскопічних системах

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Запропоновано новий метод регуляризацiї релаксацiйних переходiв, що iндукуються середовищем у наноскопiчних системах. Являючи сумiснiсть з хаотичною, стохастичною та перехiдною шкалами часу, метод є фiзично послiдовним та математично строгим. Вiн дозволяє коректно редукувати еволюцiю системи до керуючого рiвняння балансу заселеностей її станiв iз ймовiрностями переходiв мiж станами, якi добре задовольняють як температурнонезалежнiй безактивацiйнiй границi, так й аренiусовськiй експоненцiйно температурно-залежнiй границi активацiйного типу. Отриманi результати прикладаються до опису кiнетики температурно-незалежних процесiв десенситизацiї та деградацiї, що спостерiгаються в рецепторних i циркадних бiлкових макромолекулах.

Ключові слова:  наноскопічні системи, переходи, що iндукуються середовищем, рівняння Ліувілля - фон Неймана, неадіабатична взаємодія, релаксаційні процеси, температурно-незалежна кінетики.