• Українська
  • English

< | >

Список № 7 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 7, стp. 619-632
         Стаття тільки англійською

Брайорр-Оррс Б., Вайраух М., Раков М.В.

1 Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(Bundesallee 100, 38116 Braunchweig, Germany)
2 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: mykhailo.rakov@univ.kiev.ua)

Чисельні дослідження властивостей заплутаності в квантових моделях Ізінга та XXZ

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Дослiджуються властивостi заплутаностi в нескiнченних одно- i двовимiрних квантових моделях Iзiнга та XXZ зi спiном 1/2. Для моделювання основних станiв моделей, що розглядаються, використовуються методи з тензорними мережами (матричнодобутковi стани (МДС) з трансляцiйною iнварiантнiстю та прорiджування блокiв з еволюцiєю часу (ПБЕЧ) для МДС, ренормгрупа тензорної заплутаностi (РГТЗ) та ренормгрупа кутових трансферних матриць (РГ-КТМ) з “простим корегуванням” для проецiйованих попарно заплутаних станiв (ППЗС)). Рiзнi мiри заплутаностi, як-от : одночастинкова ентропiя заплутаностi, one-tangle, узгодження формування та пiдтримки, негативнiсть та заплутанiсть на один зв’язок, порiвнюються на предмет їхньої здатностi вiдображати “структуру” фазових дiаграм моделей (наприклад, фазовi переходи). Вивчається зв’язок мiж симетрiєю основних станiв та їхньою заплутанiстю, а також через моногамнiсть заплутаностi аналiзується заплутанiсть короткої та далекої дiї.

Ключові слова:  квантово-фазові переходи, квантова заплутаность, мережа тензорів.