• Українська
  • English

< | >

Список № 7 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 7, стp. 584-588
         Стаття тільки англійською

Геращенко С.С., Махлай В.О., Аксенов М.М., Гаркуша І.Є., Бирка О.В., Кулик М.В., Чеботарьов В.В., Стальцов В.В.

Iнститут фiзики плазми ННЦ ХФТI НАНУ
(Вул. Академiчна, 1, Харкiв 61108; e-mail: gerashchenko@kipt.kharkov.ua)

Ерозія складеної тривимірної вольфрамової мішені під впливом потужних плазмових потоків з КСПП Х-50

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Вперше дослiдженi особливостi взаємодiї плазми з матерiалами та механiзми ерозiї в тривимiрнiй геометрiї поверхнi, пiд впливом потужного плазмового опромiнення. Експериментальнi дослiдження взаємодiї потужної плазми з тривимiрними структурами виконанi на квазiстацiонарному плазмовому прискорювачi КСПП Х-50. В експериментах застосовували потоки плазми з тепловим навантаженням на поверхню – 0,9 МДж/м2 та тривалiстю плазмового iмпульсу – 0,25 мс, що є близькими до умов IТЕР ELM. Пiд впливом зазначених теплових навантажень вiдбувається суттєва ерозiя мiшенi, що супроводжується вiдокремленням часток матерiалу вiд опромiнюваних поверхонь. Встановлено, що кiлькiсть та швидкiсть часточок, якi вiдлiтають з поверхнi, залежить вiд кiлькостi iмпульсiв. Дослiдженi найбiльш значущi джерела макроскопiчної ерозiї вольфрамової тривимiрної конструкцiї.

Ключові слова:  відхилювач, зубчата структура, квазiстацiонарний плазмовий прискорювач, плазмово-поверхнева взаємодія.