• Українська
  • English

< | >

Список № 7 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 7, стp. 578-583
         Стаття тільки англійською

Мельник Д.Б.1, Ящук В.М.1, Науменко А.П.1, Герасьов А.О.2, Качковський О.Д.2

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601)
2 Iнститут органiчної хiмiї НАН України
(Вул. Мурманська, 5, Київ 03660)

Порушення ідеального поліметинового стану в мероціанінах з довгим хромофором

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Робота присвячена спектральному дослiдженню ряду мероцiанiнових барвникiв, похiдних амiнокумарину та вiдповiдних вiнiлогiчних серiй симетричних анiонних полiметинових барвникiв. Особлива увага придiлена чутливостi форми кривої поглинання до полярностi розчинника, що вносить суттєвi корективи до спектральних властивостей полiметинових барвникiв. Показано, що у даних сполук в мало полярних розчинниках досягається iдеальний полiметиновий стан, так званий стан “cyanine limit”. При переходi до розчинникiв з вищою полярнiстю спостерiгається значне зростання ширини спектральної смуги поглинання, а також зникання пiка коливального переходу. При цьому головний максимум змiщується в бiк коротких хвиль. Встановлено, що виникнення додаткової широкої короткохвильової смуги в спектрах барвникiв, якi поглинають в ближнiй IЧ областi, пов’язано з порушенням симетрiї в розподiлi заряду в полiметиновому ланцюжку. Знайдено, що крiм схожостi спектрiв поглинання цiанiнiв й вiдповiдних їм симетричних барвникiв, для цих сполук можлива мобiльнiсть розподiлу заряду в полiметиновому хромофорi й iснування двох форм в сильно полярних розчинниках, що проявляється в появi додаткової смуги поглинання.

Ключові слова:  мероцiанiнові барвники, спектр поглинання, квантово-хімічні обрахування, “cyanine limit”.