• Українська
  • English

< | Наступний номер >

Список № 7 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 7, стp. 654-661
         Стаття тільки англійською

Грицай В.Й.

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: vgrytsay@bitp.kiev.ua)

Самоорганізація та хаос в метаболізмі гемостазу у кровоносній судині

Розділ: Нелінійні процеси
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  В данiй роботi побудована математична модель метаболiчного процесу становлення гемостазу в кровоноснiй судинi. На вiдмiну вiд ранiш побудованої полiферментної простациклiн-тромбоксанової системи кровi, в цiй моделi вперше враховано вплив на гемостаз рiвня “поганого холестерина” – лiпопротеїдiв низької щiльностi (ЛПНЩ). Знайдено умови, при яких виникає самоорганiзацiя системи, утворюються режими автоколивань та хаосу в метаболiчному процесi, що впливає на становлення гемостазу та виникнення тромбофiлiї. За допомогою фазопараметричної дiаграми дослiджено сценарiй їх виникнення. Знайдено бiфуркацiї подвоєння перiоду та переходу до хаотичних коливань внаслiдок перемєжаємостi. Отриманi дивнi аттрактори утворюються внаслiдок воронки перемiшування. Розрахованi їх повнi спектри показникiв Ляпунова, КС-ентропiї, “горизонти передбачуваностi” i ляпуновськi розмiрностi дивних аттракторiв. Зроблено висновки про причини змiни циклiчностi в даному метаболiчному процесi, його стiйкостi i фiзiологiчному проявi в кровоноснiй системi. Оцiнено роль фiзiологiчно-активних речовин для зменшення рiвня холестерина в судинах.

Ключові слова:  гемостаз, лiпопротеїди низької щiльностi (ЛПНЩ), самоорганiзацiя, дивнi аттрактори, фазово-параметрична діаграма, показники Ляпунова, КС-ентропiя.