• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 2, стp. 161-165         Стаття

Фреїк Д.М.1, Мудрий С.І.2, Горічок І.В.1, Прокопів В.В.1, Матківський О.М.1, Арсенюк І.О.1, Криницький О.С.1, Бойчук В.М.1

1 Прикарпатський нацiональний унiверситет iм. Василя Стефаника
(Вул. Шевченка, 57, Iвано-Франкiвськ 76025; e-mail: fcss@pu.if.ua)
2 Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка
(Вул. Кирила i Мефодiя, 8, Львiв, 79005)

Термоелектричні властивості легованого вісмутом станум телуриду SnTe:Bi

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Проведено рентгенографiчнi дослiдження та вимiрювання коефiцiєнта термо-ерс (α) i питомої електропровiдностi (σ), легованого вiсмутом станум телуриду у дiапазонi концентрацiй (0–2,0) ат.% Вi. Встановлено немонотоннi залежностi параметра елементарної комiрки та електрофiзичних параметрiв вiд вмiсту домiшки. Показано, що введення вiсмуту в кiлькостi 1,0 ат.% сприяє зростанню в iнтервалi температур T > 500 К термоелектричної потужностi α2σ SnTe внаслiдок збiльшення коефiцiєнта термо-ерс (α) порiвняно з нелегованим матерiалом.

Ключові слова: станум телурид, легування, термоелектричнi властивостi.

Література: